Polubowne postępowanie (ADR)


Pozasądowe rozwiązywanie sporów, w skrócie ADR
(ang. Alternative Dispute Resolution) - to polubowne postępowania prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Nowa procedura, wprowadzona ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, jest szybsza, bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem powszechnym.W osiągnięciu porozumienia pomagają niezależni i bezstronni eksperci - mediatorzy.

Inspekcja Handlowa jako podmiot horyzontalny jest właściwa do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, we wszystkich sprawach, dla których nie utworzono podmiotu wyspecjalizowanego. Podejmuje działania w przypadku sporów konsumenckich w sprawach dotyczących sprzedaży konsumenckiej oraz usług, w tym m. in. przewozu towarów, usług turystycznych, deweloperskich, remontowo-budowlanych, edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne.

Z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej można skontaktować się:

Dane do kontaktu:

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 www.wiihkielce.plZ pracownikiem Inspekcji Handlowej można też spotkać się osobiście (pokój nr 4) w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, przy ul. Sienkiewicza 76 w Kielcach, w godzinach:

 • poniedziałek 7:30 - 17:00
 • wtorek/środa/czwartek/piątek 7:30 - 15:30

Pracownicy Inspekcji Handlowej udziela informacji dotyczących postępowań polubownych, a także:

 • pomagają w wypełnianiu wniosków,
 • informują o kompetencjach i procedurach stosowanych przez podmioty uprawnione,
 • informują o innych sposobach dochodzenia roszczeń konsumenckich.

 
Aby rozpocząć postępowanie należy złożyć WNIOSEK.

Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - załącznik w wersji pdf i doc.

Formularz wniosku wraz z dokumentacją można wypełnić elektronicznie i przesłać zeskanowany wraz z własnoręcznym podpisem na adres e-mail
:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składa się w języku polskim, post
ępowanie prowadzone jest również w języku polskim.

Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem
a przedsiębiorcą przez:

 1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,
 2. zaproponowanie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Inspekcja Handlowa zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Jeżeli konsument zareklamował towar lub usługę, a przedsiębiorca reklamacji nie uznał można skorzystać z pomocy naszego Urzędu. Aby wszcząć postępowanie muszą zostać spełnione trzy warunki:

 1. konsument zgłosił przedsiębiorcy reklamację;
 2. spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą nie został zakończony;
 3. przedsiębiorca przy odmowie uznania reklamacji nie zaznaczył, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.


Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera m. in:

 • oznaczenie wojewódzkiego inspektora;
 • oznaczenie stron sporu z podaniem ich imion, nazwisk, firmy, adresu zamieszkania albo siedziby;
 • wskazanie adresu do korespondencji stron sporu, a także numery telefonu lub adres poczty elektronicznej stron sporu;
 • określenie przedmiotu sporu oraz jego wartości;
 • dokładnie określone żądanie – informacje jakim rozstrzygnięciem chcielibyśmy, żeby postępowanie się zakończyło;
 • wskazanie rodzaju postępowania (poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu);
 • podpis wnioskodawcy. 

Do wniosku dołącza się :

 • opis okoliczności sprawy, o ile nie zostały wskazane we wniosku;
 • kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku (kopie lub skany dowodu zakupu, umowy, zgłoszenia reklamacyjne, odpowiedzi przedsiębiorcy albo konsumenta, inna korespondencja która może mieć znaczenie w sprawie albo informacje o braku takich dokumentów)
 • informację, czy i w jakim terminie wnioskodawca podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 • informację na temat dotychczasowego przebiegu sporu, czy sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny lub inny właściwy podmiot lub sąd.

Do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich konieczna jest ZGODA obydwu stron sporu.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest bezpłatne.

Postępowania dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzone są w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Są to: ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.). Ponadto znajdują zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U z 2017 r. Poz. 1014).

Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o jego wyniku. Przedstawiona propozycja nie ma wiążącego charakteru. Strony mogą nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub nie zastosować się do niej.

Osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich: 

 • są wieloletnimi pracownikami Inspekcji Handlowej i spełniają warunki wymagane przepisami, t.j.: posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jak również posiadają wykształcenie wyższe oraz ogólną znajomość prawa, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących praw konsumentów. Osoby te podnoszą stale swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach,
 • działają w sposób niezależny i bezstronny. W tym celu:
  • są upoważnione na okres czterech lat przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do prowadzenia niniejszych postępowań;
  • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;
  • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia swoim przełożonym okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu.

Przesłanki, na postawie, których podmiot uprawniony może odmówić rozpatrywania sporu:

 • przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji Handlowej,
 • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,
 • wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
 • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji Handlowej. 

W przypadku postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w których podmiot uprawniony przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu:

 • strony mają prawo wycofać się z postępowania na dowolnym jego etapie;
 • strony mogą nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub nie zastosować się do niej.

Strony na każdy etapie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich mają prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. W tym przypadku nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów tej pomocy od Inspekcji Handlowej.

Udział w postępowaniu nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Przedstawiona propozycja rozwiązania sporu może różnić się od rozstrzygnięcia, jakie mogłyby zapaść w postępowaniu sądowym.

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie, papierowo oraz dodatkowo telefonicznie.

Średni czas trwania postępowania wynosi miesiąc. Jednakże, w sprawach szczególnie skomplikowanych może się on wydłużyć do trzech miesięcy.

Skutkiem prawnym danego sposobu zakończenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich może być wniesienie sprawy na drogę sądową.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach nie otrzymał żadnych informacji od konsumentów o przypadkach wycofania się przedsiębiorcy z uzgodnień wypracowanych w toku postępowania ADR. Jednakże, należy domniemywać, że w 100% strony zastosowały się do wyniku postępowania ADR. Ponadto nie prowadzimy analiz dotyczących procentowego udziału przypadków w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.

Inspekcja Handlowa w Kielcach nie przynależy do sieci podmiotów prowadzących pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.),

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1014),

 • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
  w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

DODATKOWE MATERIAŁY: