KONSUMENT

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego za KONSUMENTA uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W potocznym rozumieniu, KONSUMENT to osob, która konsumuje lub nabywa towary oraz usługi na własny użytek.

Po 1 stycznia 2003 r. w prawie polskim nastąpiło rozróżnienie na kupującego, który uznawany jest za „konsumenta" i kupującego, który tym „konsumentem" nie jest, czyli przedsiębiorcę. Rozróżnienie tych dwóch pojęć jest bardzo ważne, bo w zależności od tego, czy kupujący zostanie uznany za konsumenta czy też nie, przysługują mu różne uprawnienia z tytułu zawartej umowy sprzedaży.