DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa), zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.wiihkielce.pl.


Mając na uwadze regulacje zawarte w art. 8 ust. 2 ustawy, niniejsza strona internetowa, dostępna pod adresem:
www.wiihkielce.pl zawiera nw. elementy które są zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie, są to:

 1. Dane teleadresowe podmiotu publicznego oraz link do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego,
 2. Narzędzia służące do kontaktu z podmiotem publicznym,
 3. Nawigacja służąca do poruszania się po niniejszej stronie internetowej,
 4. Deklaracja dostępności do niniejszej strony internetowej,
 5. Informacja dotycząca sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny,
 6. Wzory dokumentów przeznaczone do obsługi interesantów.

Mając na uwadze powyższe :

Ad 1)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
25-501 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 76,
piętro II w budynku, sekretariat – pokój nr 8
województwo świętokrzyskie
NIP 959-08-30-686, REGON 000136840

telefon : 41 366 19 41, fax : 41 366 22 34, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania : poniedziałek 7:30 - 17:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

strona BIP dostępna pod linkiem : http://bip.wiihkielce.pl/

Ad 2)

 1. telefon : 41 366 19 41,

 2. fax : 41 366 22 34,

 3. e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ,

 4. poczta na adres : Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, 25-501 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 76,

 5. za pośrednictwem platformy ePUAP

Ad 3)

Mając na uwadze, iż wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) określają wymagania dla projektantów i programistów dotyczące poprawy dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych, ww. serwis internetowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach jest zgodny z tym standardem. 

Dostępne opcje dla osób niepełnosprawnych to:

 • powiększanie rozmiaru tekstu,

 • zmniejszanie rozmiaru tekstu,

 • kontrast negatywny strony

 • jasne tło,

 • podkreślenie linków,

 • czytelniejsza czcionka tytułów.

Ad 4)

www.wiihkielce.pl/deklaracja-dostepnosci

Ad 5)

W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej która wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołuje znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach zostaną wdrożone procedury mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego wpływu przedmiotowej sytuacji na bezpieczeństwo ludzi oraz mienia.

 

Ad 6)

Wzory dokumentów przeznaczone do obsługi interesantów są dostępne na stronie www.wiihkielce.pl w zakładce wiihkielce.pl/dokumenty-do-pobrania

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Marcin Wdowczyk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (41) 366 19 41 wew.107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach ma siedzibę na II piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25 – 501 Kielce.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Henryka Sienkiewicza 76, poprzedzone jest ono niskim schodkiem, następnie znajdują się szerokie (ponad 100 cm szerokości drzwi wejściowe) za którymi są kolejne 3 szerokie schody (bez podjazdów dla wózków inwalidzkich), które prowadzą do wind (2 windy) lub na klatkę schodową. Na II piętro w budynku można zatem dostać się korzystając z jednej z wind, następnie na drzwiach wejściowych do Inspektoratu znajduje się domofon za pomocą którego można skontaktować się z pracownikiem sekretariatu. Sekretariat znajduje się po lewej stronie w odległości ok. 10 metrów od wejścia.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020r. poz. 1062) w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach, wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw dostępności. Kontakt z koordynatorami jest możliwy pod numerem telefonu 41 366 19 41 wew. 105 lub 107.

Informujemy, że w przypadku chęci skorzystania z pomocy WIIH w Kielcach przez osobę ze szczególnymi potrzebami, która nie ma możliwości samodzielnego wejścia i poruszania się w siedzibie Inspektoratu (np. porusza się na wózku inwalidzkim lub posiada inne niepełnosprawności utrudniające Jej samodzielne załatwienie sprawy) należy uprzednio telefonicznie umówić się z wyznaczonym koordynatorem dostępności, który zorganizuje obsługę takiej osoby w Inspektoracie.
Kontakt do koordynatorów dostępności : 41 366 19 41 wew. 105 lub 107.

W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu obok budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na II piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 76 zajmowanym przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla, na drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020r. poz. 1062) w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach, wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw dostępności. Kontakt z koordynatorami jest możliwy pod numerem telefonu 41 366 19 41 wew. 105 lub 107.

Realizacja ustawy o języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca załatwić sprawę w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Inspektorat ma udzielić pomocy.

ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTĄPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

Zgłoszenie terminu może się odbyć :

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Wykaz tłumaczy języka migowego na terenie województwa świętokrzyskiego dostępny w postaci pliku pdf.

 


Koordynatorzy w sprawach dostępności:

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powołany jest zespół koordynatorów do spraw dostępności w składzie:

Pani Magdalena Bąk, Pan Wojciech Kobylarz

Kontakt : Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 76 , 25 – 501 Kielce, tel. 41 366 19 41, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Raport o stanie dostępności:

Do pobrania plik w formacie pdf


Plan działania dotyczący poprawy dostępności:

Do pobrania plan w formacie pdf