STAŁY SĄD POLUBOWNY


Stały Sąd Polubowny działający przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (SSP) powstał na podstawie umowy o jego zorganizowanie zawartej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz dwiema organizacjami pozarządowymi – Oddziałem Federacji Konsumentów w Kielcach reprezentującym interesy konsumentów oraz Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej w Kielcach, reprezentującym interesy przedsiębiorców.

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami (np.z umów sprzedaży np. obuwia, sprzętu komputerowego, ale też usług remontowo-budowlanych itp.).

Sądy polubowne najczęściej rozpatrują spory drobne, choć istotne z punktu widzenia kupującego, które nie zawsze opłaca się kierować do sądu powszechnego. Zdarza się tak, iż koszty postępowania sądowego w trybie powszechnym są zbliżone do wartości kupionej rzeczy.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do wyrażenia zgody na zapis na Stały Sąd Polubowny w celu rozpoznawania sporów z udziałem konsumentów. Takie postępowanie w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym ma wiele zalet:

 • jest mniej sformalizowane,
 • trwa znacznie krócej,
 • niewielkie koszty (wynagrodzenie biegłych rzeczoznawców oraz koszty związane ze stawiennictwem).

Warunkiem rozpoznania sprawy przed Stałym Sądem Polubownym jest wyrażenie ZGODY przez obie strony sporu. Poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu ma charakter dobrowolny – sąd nie może wpłynąć na stronę by taką zgodę wyraziła.


Jak wnieść wniosek ?

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed SSP należy sporządzić w egzemplarzach odpowiadających ilości pozostałych stron sporu oraz, dodatkowo, w 1 egzemplarzu dla Sądu.

Wniosek mogą Państwo złożyć:

 • w postaci papierowej,
 • elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP poprzez platformę ePUAP.


Kto może złożyć wniosek ?

Wniosek może złożyć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.


Co powinien zawierać wniosek ?

Dla ułatwienia i właściwego sporządzenia wniosku zawierającego pełne dane potrzebne do rozpatrzenia sprawy proponujemy Państwu zapoznanie się z formularzem wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym umieszczonym na stronie internetowej Inspektoratu - link do wniosku

Prosimy pamiętać o dołączeniu do wniosku kopii wymienionych we wniosku dokumentów, np. paragonu, faktury, zdjęć, zgłoszenia reklamacyjnego, innych dowodów mających znaczenie w sprawie.

Reasumując, do Sądu przekazać należy:

 1. Wniosek (kserokopie dla każdej ze stron sporu + 1 dla Sądu).

 2. Kserokopie dokumentów istotnych w sprawie.

 3. Podpisany zapis na sąd polubowny (1 egz.).


Gdzie należy wnieść wniosek ?

Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego dla:

 • miejsca zamieszkania konsumenta albo siedziby przedsiębiorcy*

  *Siedzibą przedsiębiorcy dla określenia właściwości miejscowej sądu jest:

  • miejsce wykonywania działalności gospodarczej np.: adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres lokalizacji sklepu lub punktu usługowego - dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  • siedziba jej organu zarządzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności miejsce, w którym znajduje się jej oddział lub zakład - dla osoby prawnej (np.: spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia, fundacji) lub dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np.: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).

Prawidłowe określenie stron

Prawidłowe określenie stron sporu jest wielce istotne – od niego zależy podjęcie dalszego bieg sprawy.

Jeżeli stroną pozwaną będzie konsument – we wniosku prosimy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres konsumenta.

Wyrok sądu polubownego jest ostateczny, niemniej jednak stronie niezadowolonej z wyroku zawsze przysługuje prawo do wniesienia skargi o uchylenie wyroku do sądu powszechnego z powodu uchybień formalnych.

STALI ARBITRZY STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO W KIELCACH, WYZNACZENI NA WNIOSEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REPREZENTUJĄCEJ INTERESY KONSUMENTÓW:

 • ALICJA SKIBA – PREZES FEDERACJI KONSUMENTÓW W KIELCACH
 • TERESA WIECZOREK – RADCA PRAWNY FEDERACJI KONSUMENTÓW W KIELCACH
 • SŁAWOMIR ŁUKASZ DZIURA – ADWOKAT
 • ANNA SZULC – PRACOWNIK FEDERACJI KONSUMENTÓW W KIELCACH

STALI ARBITRZY STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO W KIELCACH, WYZNACZENI NA WNIOSEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REPREZENTUJĄCEJ INTERESY PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • STANISŁAW NOWAK – CZŁONEK CRZIPBB
 • RYSZARD KARBOWNIK – CZŁONEK CRZIPBB
 • AGATA WIŚNIOWSKA – PRAWNIK INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W KIELCACH
 • WOJCIECH KOBYLARZ – PRAWNIK INSPEKCJI HANDLOWEJ W KIELCACH
 • KATARZYNA GIEMZA – PRAWNIK INSPEKCJI HANDLOWEJ W KIELCACH

Zapoznaj się z regulaminem działania Stałego Sądu Polubownego i umową o zorganizowanie SP lub pobierz wniosek i zgodę: