WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

Rzeczoznawcy są powoływani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Warunki prowadzenia list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, w tym warunki i tryb wpisu na listę, skreślenia z niej, tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. Nr 85, poz. 931).

Dokumenty do pobrania: