PRZEDSIĘBIORCA

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego PRZEDSIĘBIORCĄ jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Ponadto - w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - za PRZEDSIĘBIORCÓW uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.