SKARGA NA PRODUKT/USŁUGĘ

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach rozpatruje skargi na niewłaściwą jakość produktów lub usług.

Skarga powinna zawierać nazwę oraz dokładny adres placówki handlowej przedsiębiorcy, u którego dokonano zakupu lub który wykonał usługę, kserokopie dokumentów potwierdzających zasadność skargi, np. paragonu, faktury, umowy, rachunku itp. Poza tym niezbędne jest podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu) osoby skarżącej. Pisma anonimowe będą traktowane wyłącznie jako informacje do ewentualnego rozpatrzenia służbowego.

Przyjmowanie i załatwianie wniosków i skarg w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

Dokumenty do pobrania: