Wdrażanie metody CAF 2006 w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) – jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej; jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego.

Metoda CAF zakłada, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa – wpływającego na: politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, zaso­by i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności.

Metoda CAF umożliwia:

  • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
  • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
  • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
  • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),
  • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
  • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
  • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
  • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.

Zakończenie prac nad wdrożeniem metody CAF jest zaplanowane na koniec 2009 roku.

Funkcję Koordynatora CAF, odpowiadającego za kierowanie projektem wdrożenia, pełni Pan Mariusz Burchart, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (tel. 41-366-19-41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Koordynator CAF, na wszystkich etapach projektu, udzielać będzie zainteresowanym osobom informacji na temat zrealizowanych w projekcie działań oraz osiągniętych rezultatów.

Wdrożenie metody CAF 2006 i podejścia procesowego jest realizowane przez spółkę F5 Konsulting, działającą na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Usługi w zakresie wdrażania metody CAF 2006 i podejścia procesowego w wybranych urzędach administracji rządowej są komponentem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej", realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1. „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr”, Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.