I. STATUS PRAWNY
INSPEKCJA HANDLOWA JEST WYSPECJALIZOWANYM ORGANEM KONTROLI POWOŁANYM DO OCHRONY INTERESÓW I PRAW KONSUMENTÓW ORAZ INTERESÓW GOSPODARCZYCH PAŃSTWA
Zadania Inspekcji Handlowej wykonują następujące organy:
 1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 2. Wojewoda
Na terenie województwa zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Wojewoda Świętokrzyski przy pomocy Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, który kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej w województwie świętokrzyskim.
W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest Świętokrzyski Inspektor Inspekcji Handlowej, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prezes Urzędu kieruje działalnością Inspekcji Handlowej przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

II. PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2024.312 t.j. z dnia 2024.03.05) oraz akty wykonawcze do tej ustawy:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 496)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy z dnia 4 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 1056)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów z dnia 5 marca 2002 r. (Dz.U.2018.1072 t.j. z dnia 2018.06.04)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1356)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług z dnia 2 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 931)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej z dnia 17 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 890)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej z dnia 26 lipca 2001 r. (Dz.U.2018.1173 t.j. z dnia 2018.06.18)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2023.190 t.j. z dnia 2023.01.27)
 • Statut Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach
 • Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach
Dokumenty do pobrania: