AKTY PRAWNE

Poniżej zostały przedstawione wybrane akty prawa polskiego oraz prawa unijnego. Aktualny stan prawny można odnaleźć na stronach: http://isap.sejm.gov.pl oraz http://eur-lex.europa.eu/pl

I. POLSKIE AKTY PRAWNE

 

NAZWA AKTU PRAWNEGO

PUBLIKATOR

1

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

(Dz.U.2024.312 t.j. z dnia 2024.03.05)

2

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej.

(Dz.U. z 2012 r., poz. 496)

3

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy.

(Dz.U. z 2009 r., Nr 127, poz. 1056)

4

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

(Dz.U. z 2001 r., Nr 85, poz. 931)

5

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1356)

6

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

(Dz.U.2018.1173 t.j.)

7

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi  reprezentującymi interesy konsumentów.

(Dz.U.2018.1072 t.j.)

8

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

(Dz.U. z 2003 r., Nr 63, poz. 587 z późn. zm.)

9

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(Dz.U.2019.123 t.j.)

10

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców.

(Dz.U.2019.1292 t.j.)

11

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

(Dz.U.2019.1480 t.j.)

12

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

(Dz.U.2019.178 t.j.)

13

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług z dnia 9 grudnia 2015 r..

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2121)

14

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

(Dz.U.2018.2164 t.j.)

15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

(Dz.U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.)

16

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

(Dz.U.2018.1541 t.j. ze zm.)

17

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 487z późn. zm.)

18

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

(Dz.U.2017.957 t.j. ze zm.)

19

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

(Dz.U.2017.1054 t.j.)

20

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach  tradycyjnych.

(Dz.U.2017.1168 t.j.)

21

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach  tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

(Dz.U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1368)

22

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

(Dz.U.2017.242 t.j.)

23

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach.

(Dz.U.2017.453 t.j. ze zm.)

24

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

(Dz.U.2019.660 t.j.)

25

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

(Dz.U.2019.1155 t.j.)

26

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047)

27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom.

(Dz.U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2409)

28

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

29

Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

(Dz.U.2019.155 t.j.)

30

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań  dla zabawek.

(Dz.U.2019.1816 t.j.)

31

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

(Dz.U. z 2016 r., poz. 806)

32

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

Dz.U.UE.L.2016.81.51 z dnia 2016.03.31

33

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.

(Dz.U. z 2016r., poz. 812)

34

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

(Dz.U.2019.211 t.j.)

35

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/426
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE

Dz.U.UE.L.2016.81.99 z dnia 2016.03.31

36

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

(Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)

37

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1215)

38

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

(Dz.U. z 2005 r., Nr 218, poz. 1846 z późn. zm.)

39

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

(Dz.U.2019.1895 t.j.)

40

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

(Dz.U.2019.45 t.j.)

41

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

(Dz.U.2019.521 t.j.)

42

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

(Dz.U.2019.1225 t.j.)

43

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1604)

44

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

(Dz.U.2018.2231 t.j.)

45

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.

(Dz.U.2018.2335 t.j.)

46

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

(Dz.U.2019.542 t.j.)

47

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych.

(Dz.U.2018.2227)

48

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 649)

49

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

(Dz.U.2019.548 t.j.)

50

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .

(Dz.U.2018.2204 t.j.)

51

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

(Dz.U.2019.755 t.j.)

52

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

(Dz.U.2019.1396 t.j.)

53

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

(Dz.U.2019.541 t.j.)

54

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych .

(Dz.U.2019.759)

55

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

(Dz.U.2018.2096 t.j.)

56

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

(Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)

57

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

(Dz.U.2019.864 t.j.)

58

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

(Dz.U.2019.1145 t.j.)

59

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

(Dz.U.2019.1460 t.j.)

60

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

(Dz.U.2018.1600 t.j.)

61

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

(Dz.U.2018.1987 t.j.)

62

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

(Dz.U.2019.821 t.j.)

63

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

(Dz.U.2019.1120 t.j.)

64

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

(Dz.U.2019.505 t.j.)

65

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

(Dz.U.2019.1500 t.j.)

66

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U.2019.134 t.j. )

67

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(Dz.U.2019.544 t.j.)

68

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Dz.U.2017.7)

69

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych

(Dz.U.2016.1790 t.j.)

70

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1823)

71

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1014)


II. UNIJNE AKTY PRAWNE
  NAZWA AKTU PRAWNEGO PUBLIKATOR
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. (Dz. Urz. UE. L  2008 Nr 218, str. 30)
2 Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 104,  str.1 z późn. zm.)
3 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. (Dz. Urz. UE. L  2008 Nr 353, str. 1 z późn. zm.)
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/94, jak również dyrektywę Rady 793/93 i rozporządzenie Komisji(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EW i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. (Dz. Urz. UE. L 2006 Nr 396, str. 1 z późn. zm.)
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE. (Dz. Urz. UE. L. 2011 Nr 272, s.1 z późn. zm.)
6 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. ( Dz. Urz. UE. L 2002, Nr 31, str. 1 z późn. zm.)
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 229, str.1 z późn. zm.)
8 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 139, str. 1 z późn. zm.)
9 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 165, str. 1 z późn. zm.)
10 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009
z dnia 30 listopada 2009 r.
dotyczące produktów kosmetycznych
(Dz.U.UE.L.2009.342.59 z dnia 2009.12.22)