STAŁE SĄDY POLUBOWNE działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, powołane są do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe wynikłych z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie zawartej między nimi umowy.

Sądy polubowne najczęściej rozpatrują spory drobne, choć istotne z punktu widzenia kupującego, które nie zawsze opłaca się kierować do sądu powszechnego. Zdarza się tak, iż koszty postępowania sądowego w trybie powszechnym są zbliżone do wartości kupionej rzeczy.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do wyrażenia ZGODY na zapis na Stały Sąd Polubowny w celu rozpoznawania sporów z udziałem konsumentów. Takie postępowanie w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym ma wiele zalet:

  • jest mniej sformalizowane,
  • trwa znacznie krócej,
  • niewielkie koszty (wynagrodzenie biegłych rzeczoznawców oraz koszty związane ze stawiennictwem stron).

Wyrok sądu polubownego jest ostateczny, niemniej jednak stronie niezadowolonej z wyroku zawsze przysługuje prawo do wniesienia skargi o uchylenie wyroku do sądu powszechnego.

Zapoznaj się z regulaminem działania Stałego Sądu Polubownego i umową o zorganizowanie SP lub pobierz wniosek i zgodę: